Browse Plants by Family Common name: Saxifrage

Boykinia major

mountain boykinia

Elmera racemosa

yellow coralbells

Heuchera micrantha

small-flowered alumroot

Leptarrhena pyrolifolia

leatherleaf saxifrage

Mitella trifida

three-toothed mitrewort

Darmera peltata

umbrella plant

Saxifraga oregana

Oregon saxifrage

Tellima grandiflora

fragrant fringecup

Tolmiea menziesii

piggy-back plant

Parnassia fimbriata

fringed grass of parnassus

Boykinia occidentalis

western boykinia

Mitella stauropetala

side-flowered mitrewort

Heuchera cylindrica

roundleaf alumroot

Heuchera glabra

smooth alumroot

Saxifraga caespitosa

tufted saxifrage

Saxifraga mertensiana

Mertens' saxifrage

Saxifraga ferruginea

rusty saxifrage

Saxifraga bronchialis

spotted saxifrage