Phacelia hastata 32 of 39 Previous Gallery Next

Phacelia hastata

0302393

Silver-leaf Phacelia

Columbia Gorge NSA Horsethief Butte, WA

April 15, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner