Nothocalais troximoides (Microseris troximoides) 2 of 82 Previous Gallery Next

Nothocalais troximoides (Microseris troximoides)

1001351

False Agoseris

Whiskey Dick Wildlife Refuge, WA

April 18, 2010

Copyright © 2010, Mark Turner