Polygonum lapathifolium 27 of 42 Previous Gallery Next

Polygonum lapathifolium

0313425

Willow Smartweed blossoms & foliage detail

Columbia Gorge NSA Dalton Pt, OR

September 6, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner