Euthamia occidentalis (Solidago occidentalis) 5 of 23 Previous Gallery Next

Euthamia occidentalis (Solidago occidentalis)

0313475

Western Goldenrod blossoms detail

Kittitas Co. near Thorp, WA

September 17, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner